روزنامه شرق-«فرانتس لیست» وگرامافون قرن نوزده- چهارشنبه, 5 مهر 1391