روزنامه شرق-«عصر حجر» با چاشنی سینما - چهارشنبه, 5 مهر 1391