روزنامه شرق- آخرین مجموعه شعر «بروسان» در راه است- چهارشنبه, 5 مهر 1391