روزنامه شرق-شیرخام همچنان بالاتر از نرخ مصوب- چهارشنبه, 5 مهر 1391