روزنامه شرق-تولید زیرسایه نوسانات قیمت‌ها- چهارشنبه, 5 مهر 1391