روزنامه شرق- رقابت قیمت رسمی با بازار غیررسمی ارز- چهارشنبه, 5 مهر 1391