روزنامه شرق-سردار سلامی: آغاز‌کننده جنگ نیستیم- چهارشنبه, 5 مهر 1391