روزنامه شرق-ارزیابی نبی حبیبی از تهدیدات اسراییل- چهارشنبه, 5 مهر 1391