روزنامه شرق-تحلیل ولایتی از اوضاع سوریه- چهارشنبه, 5 مهر 1391