روزنامه شرق-آقای هاشمی سال 64 فهمید بار اصلی جنگ بر دوش سپاه است- چهارشنبه, 5 مهر 1391