روزنامه شرق- شاخه زیتون احمدی‌نژاد برای آمریکا- چهارشنبه, 5 مهر 1391