روزنامه شرق- نخبگان دور از دسترس- چهارشنبه, 5 مهر 1391