روزنامه شرق- تحریم «اسکار» خالی کردن میدان - چهارشنبه, 5 مهر 1391