روزنامه شرق- تاکید «اوباما» بر دیپلماسی در چالش با ایران- چهارشنبه, 5 مهر 1391