روزنامه شرق-نیکزاد: قاسمی لباس سپاه خود را درآورده است- چهارشنبه, 5 مهر 1391