روزنامه شرق-قوه‌قضاییه دنبال کاهش اعدام در ملاءعام است- چهارشنبه, 5 مهر 1391