روزنامه شرق- هاجسون: امیدوارم «تری» برگردد- چهارشنبه, 5 مهر 1391