روزنامه شرق-نامه بدون امضا برای برکناری کفاشیان- چهارشنبه, 5 مهر 1391