روزنامه شرق- بلاروس آبستن اعتراض- چهارشنبه, 5 مهر 1391