روزنامه شرق- تبعه شوید، ویزا بگیرید- چهارشنبه, 5 مهر 1391