روزنامه شرق- رفتن مشعل قطعی است- چهارشنبه, 5 مهر 1391