روزنامه شرق-راهی جز تغییر در سوریه وجود ندارد- چهارشنبه, 5 مهر 1391