روزنامه شرق- محصولی: در جبهه پایداری انشقاق نداریم- چهارشنبه, 5 مهر 1391