روزنامه شرق- مذاکره با آمریکا شدنی نیست- چهارشنبه, 5 مهر 1391