روزنامه شرق- انهدام باند 16 نفری سارقان مرغ - چهارشنبه, 5 مهر 1391