روزنامه شرق- بحران برای نوجوان ایرانی‌ــ‌‌‌افغان- چهارشنبه, 5 مهر 1391