روزنامه شرق-سارقان بانک را منفجر کردند - چهارشنبه, 5 مهر 1391