روزنامه شرق-نجات از چوبه‌دار- چهارشنبه, 5 مهر 1391