روزنامه شرق- تله مرگبار زوج سارق برای مرد ثروتمند- چهارشنبه, 5 مهر 1391