روزنامه شرق- رونمایی از پروفسور «تاکتیک» فوتسال- چهارشنبه, 5 مهر 1391