روزنامه شرق-حسرت مدال براي هميشه بر دلم ماند- چهارشنبه, 5 مهر 1391