روزنامه شرق- اصغر فرهادی در «زوریخ» از سینما گفت- چهارشنبه, 5 مهر 1391