روزنامه شرق-اعتراض حرفه‌ای بازیگران مشهور به حوزه هنری- چهارشنبه, 5 مهر 1391