روزنامه شرق- «چوبک» و داستان «زائری تنها»- چهارشنبه, 5 مهر 1391