روزنامه شرق-در میدان نبرد: تالستوی، ادبیات، تاریخ- چهارشنبه, 5 مهر 1391