روزنامه شرق- چرا واژه «اراذل و اوباش؟» - چهارشنبه, 5 مهر 1391