روزنامه شرق- تبلیغات آزاردهنده و قانون - چهارشنبه, 5 مهر 1391