روزنامه شرق- نسخه‌ای برای شفای محکومان مالی- چهارشنبه, 5 مهر 1391