روزنامه شرق-دوربین‌ها امنیت عابران را هم کنترل کنند- چهارشنبه, 5 مهر 1391