روزنامه شرق-تازه‌های نشر مرکز- چهارشنبه, 5 مهر 1391