روزنامه شرق- تکه‌ای از شعر «نام تمام مردگان یحیاست»- چهارشنبه, 5 مهر 1391