روزنامه شرق- حدیث شهر در درازنای زمان- چهارشنبه, 5 مهر 1391