روزنامه شرق-آواز گل‌هایی که در سرما و یخبندان نخواهد مُرد- چهارشنبه, 5 مهر 1391