روزنامه شرق-روزگار ما، روزگار خلاقیت نیست- چهارشنبه, 5 مهر 1391