روزنامه شرق- سلامت عمومی در برابر آزادی فردی؟ - چهارشنبه, 5 مهر 1391