روزنامه شرق- بانک‌ها و استعاره‌ها- چهارشنبه, 5 مهر 1391