روزنامه شرق-با عدم فرقی ندارد- چهارشنبه, 5 مهر 1391