روزنامه شرق- ترفندهای نفوذگران برای عبور از خطوط دفاعی- چهارشنبه, 5 مهر 1391