روزنامه شرق-جدال‌های لفظی در تاریخ فناوری- چهارشنبه, 5 مهر 1391