روزنامه شرق- گاف «رامنی» در دقیقه نود! - یک شنبه, 2 مهر 1391